vakantiehuisouddorpaanzee.nl

prijzen/Preise 2015 archief 2009

09-12-2009

voorwaarden/bedingungen

Aankomsttijd is om 15.00 uur, vertrektijd voor 10.00 uur.

 

Betalingsvoorwaarden:

1. Binnen 7 dagen na ontvangst van onze bevestiging op uw reserveringsaanvraag moet uw 25% van de totale huursom betalen. Pas nadat wij u aanbetaling hebben ontvangen, is uw reservering definitief.

2.Uiterlijk 6 weken voor aankomst bent u het restant (75%) verschuldigd.

3. Nadat het volledige bedrag is betaald ontvangt u de verdere bescheiden (adres, route en informatie over de sleutel tot het huis). 

 

Annuleringskosten:

4. Indien u de vakantie annuleert, wordt door de eigenaars de al voldane aanbetaling van 25 % ingehouden.

5. Bij annulering binnen de periode van 6 weken voor aanvang van de huurperiode zal geen bedrag meer worden teruggestort.

6. Het volledige huurbedrag dient 6 weken voor aanvang van de huurperiode betaald te zijn. Indien u hieraan niet voldoet, vervalt uw boeking en treden de bepalingen zoals hierboven vermeld, in werking, gelijk aan annulering.

7. De eigenaren accepteren geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van ongevallen die huurders, van welke leeftijd ook, in of nabij het huis overkomen.

8. De huurders zijn volledig verantwoordelijk voor welke schade dan ook, die door hun toedoen is ontstaan en dienen de eigenaren daarover onmiddellijk te informeren. In overleg met de huurders kunnen de verhuurders zorg (laten) dragen voor de tuin of eventuele problemen verhelpen.

9. De eigenaren hebben het recht de huurders onmiddellijk uit en van het gehuurde te verwijderen, indien eigendommen worden vernield of misbruikt, dan wel in geval van klachten van de omwonenden. Wijzigingen in de huurovereenkomst kunnen slechts met instemming van de eigenaren worden aangebracht.

10. De eigenaren gaan ervan uit dat u zelf een reis- en annuleringsverzekering afsluit, dan wel eventuele risico's van annulering voor eigen rekening neemt. U dient tevens over wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te beschikken die gedurende de huur periode geldig is.

 

 

Mietsbedingungen.         

 

Ankunftszeit:  15.00     Abfahrtzeit:   10.00
 
Zahlungsbedingungen.
1. Innerhalb 7 Tage nach Empfang unserer Bestätigung Ihres  Reservierungantrags müssen Sie 25 % der totalen Miete bezahlen.
2. Nachdem  wir Ihre Anzahlung erhalten haben, ist die Reservierung endgültig.
Spätestens 6 Wochen vor Ankunft sind Sie den Restbetrag  (75 %) schuldig.
Nachdem die Totalsumme bezahlt worden ist, erhalten Sie die weiteren Unterlagen (Adresse, Route und Informationen über den Hausschlüssel).
 
Stornierungskosten.
4. Wenn Sie die Ferien annullieren, wird von den Besitzern der Wohnung die Anzahlung von 25 % einbehalten.
5. Bei Annullierung innerhalb der Periode von 6 Wochen vor Anfang der Mietperiode wird kein Betrag mehr zurückgezahlt.
6. Die totale Mietsumme soll 6 Wochen vor Anfang der Mietperiode bezahlt sein.
Wenn Sie diese Bedingungen nicht erfüllen, ist die Buchung nicht mehr gültig und treten die obenerwähnten  Bestimmungen in Kraft, wie Annullierung. 
7. Die Besitzer akzeptieren keine Verantwortung für die Folgen von Unfällen, welche Mietern - ungeachtet dem Alter -  in oder in der Nähe der Wohnung passieren.  
8. Die Mieter sind völlig verantwortlich für jeden Schaden denn auch, der durch ihr Zutun ist entstanden und informieren die Besitzer sofort davon.Nach R ücksprache mit den Mietern können die Besitzer sich kümmern um den Garten oder etwaige Probleme.
9. Die Besitzer haben das Recht die Mieter sofort aus der Wohnung zu entfernen, wenn Eigentümer beschädigt oder  missbraucht werden und im Falle von         
Beschwerden der Nachbarn.
10. Die Besitzer sind nur befugt Aenderungen in dem Mietvertrag  durchzuführen.
Die Besitzer gehen davon aus, dass Sie selber eine Reise- und Annullierungsversicherung abschliessen. Sie sollen eine Haftpflichtversicherung für die Mietperiode haben.